We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website bieden en om onze website continu aan te passen aan uw behoeften. Wij gebruiken ook cookies om nuttige functies en functies met toegevoegde waarde te bieden. Ten einde onze site comfortvol te gebruiken, kunt u ermee akkoord gaan om alle cookies van onze site te aanvaarden.

Aanvaarden Weigeren

Algemene voorwaarden – on-line verkoopsplatform Instal XPERT van het merk Bulex

1. Toepassingsgebied en contractpartners

1.1.

Deze algemene voorwaarden (hierna “AV”) bepalen onder welke voorwaarden Bulex Services NV, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos (hierna “Bulex” of “wij” genoemd) de via de website www.bulex.be/instalxpert aangeboden prestaties voor levering en installatie van een verwarmingssysteem aan de klant (hierna ook “u” genoemd) levert. Afwijkingen van deze AV zijn slechts geldig voor zover wij daar schriftelijk uitdrukkelijk mee instemmen.

1.2.

U kunt deze AV raadplegen op de website www.instalxpert.be en daar afdrukken of opslaan.

1.3.

Wij behouden de via www.bulex.be/instalxpert aangeboden prestaties momenteel exclusief voor aan consumenten in de zin van artikel I.1.2° Wetboek van Economisch Recht voor installaties in België

1.4.

Wij behouden ons het recht voor om derden en agenten, en in het bijzonder Instal XPERT-partners van Bulex, met de uitvoering van onze contractuele verplichtingen te belasten.

2. Sluiten van de overeenkomst, taal van de overeenkomst, opslag van de tekst van de overeenkomst, elektronische communicatie

2.1.

Op basis van de informatie die u op www.bulex.be/instalxpert invoert, ontvangt u op www.bulex.be/instalxpert een niet-bindende kosteninschatting voor een verwarmingssysteem. Indien gewenst sturen wij u het gekozen systeemvoorstel via e-mail toe. Om een concrete offerte voor het voorstel te kunnen opmaken, dient vervolgens een afspraak voor een plaatsbezoek te worden gemaakt. Daarbij wordt nagegaan of het geselecteerde systeemvoorstel mogelijk is en welke gegevens wij verder nog nodig hebben.

Daarvoor zal er een Bulex Instal XPERT-partner (hierna "partner") uit uw omgeving aangeduid worden. Op basis van het plaatsbezoek bezorgen wij u elektronisch, op een draagbaar eindtoestel (vb. tablet-pc) of via e-mail, een offerte voor de levering en installatie van een verwarmingssysteem dat zich voor uw situatie leent.

2.2

Zowel het door ons voorgestelde systeemvoorstel als onze offerte zijn vrijblijvend en niet-bindend. Bent u tevreden met onze offerte, dan kunt u een order (bestelling) bij ons plaatsen. Daarvoor dient u de offerte elektronisch op een draagbaar eindtoestel (vb. tablet-pc) van onze partner te ondertekenen of via het desbetreffende online formulier te bevestigen. Wij bevestigen u onmiddellijk de ontvangst van uw order. Deze ontvangstbevestiging geldt nog niet als aanvaarding van uw order. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer wij uw order uitdrukkelijk via e-mail hebben aanvaard ("orderbevestiging"). Dat gebeurt uiterlijk twee weken na ontvangst van uw order.

2.3

De overeenkomst wordt door ons na het sluiten van de overeenkomst bewaard. Wij sturen u de overeenkomst via e-mail in de vorm van een orderbevestiging met de AV in .pdf-formaat toe.

2.4.

U stemt ermee in dat de communicatie in verband met de overeenkomst voornamelijk elektronisch verloopt en alle wettelijk vereiste informatie elektronisch wordt bezorgd.

3. Herroepingsrecht en informatie over het herroepingsrecht

De klant beschikt over het volgende herroepingsrecht:

Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder vermelding van reden te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Bulex Services NV, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos, telefoonnummer: 02 431 80 10, e-mailadres: instalxpert@bulex.be aan de hand van een ondubbelzinnige verklaring (vb. met een per post verstuurde brief, telefonisch of via e-mail) uw besluit om deze overeenkomst te herroepen kenbaar te maken. Daarvoor kunt u het bijgevoegde, weliswaar nog niet ingevulde herroepingsformulier gebruiken.

Om de herroepingstermijn veilig te stellen, volstaat het om ons voor het verstrijken daarvan in kennis te stellen van uw wens om uw herroepingsrecht uit te oefenen.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u ontvingen, inclusief de leveringskosten (met uitsluiting van de bijkomende kosten omdat u voor een andere dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering opteerde), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de ontvangst van uw kennisgeving tot herroeping van deze overeenkomst terug te betalen. Wij gebruiken voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u gebruikte bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen; wij rekenen in geen geval een vergoeding voor de terugbetaling aan.

Verzocht u ons om de dienstverlening al aan te vatten voor de herroepingstermijn is verstreken, dan bent u ons op het ogenblik dat u laat weten uw herroepingsrecht te willen uitoefenen, een bedrag verschuldigd gelijk aan het aandeel van de diensten die t.o.v. de totale omvang van de contractueel voorziene dienstverlening werden verstrekt.

Uitzondering op het herroepingsrecht

U heeft geen herroepingsrecht voor uw dienstenovereenkomst na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u heeft erkend dat u uw herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd

Einde van de informatie over het herroepingsrecht

Om deze overeenkomst te herroepen, kunt u gebruik maken van dit .

4. Verplichtingen van de klant

4.1.

De klant verklaart dat alle verstrekte informatie correct en volledig is. De klant dient ons onverwijld te informeren zodra hij kennis krijgt van omstandigheden die de uitvoering van de overeengekomen prestaties op het overeengekomen tijdstip kunnen beletten of hinderen.

4.2.

Indien de klant van mening is dat de dienstverlening en installatie vallen onder het verlaagde BTW-tarief van 6% voor renovaties, dan dient de klant dit aan te duiden op de desbetreffende webpagina tijdens het bestelproces. Indien de klant deze informatie niet verstrekt alvorens de bestelling te plaatsen, dan zijn partijen het eens dat het normale BTW-tarief van toepassing is. In dergelijk geval kan Bulex Services NV op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden indien het BTW-tarief van 6% van toepassing zou zijn geweest.

Indien, ingevolge de verklaring van de klant, het BTW-tarief van 6% werd toegepast terwijl het niet van toepassing is, verbindt de klant zich ertoe het normale BTW-tarief te betalen. In dit geval zal de klant ook aansprakelijk worden gehouden voor alle daaruit voortvloeiende kosten en schade.

Indien de klant heeft aangegeven dat het verlaagde BTW-tarief van toepassing is, zal hij op eerste verzoek van Bulex Services NV alle relevante stavingsstukken bezorgen.

4.3.

De klant ziet erop toe dat wij op het overeengekomen tijdstip vrije toegang krijgen tot de plaats van installatie en tot de daartoe vereiste voorzieningen (buizen, kabels, enz.). Verder verleent de klant op het overeengekomen tijdstip alle medewerking die voor de verwezenlijking van de contractuele prestaties nodig is. Daartoe behoren specifiek het beschikbaar stellen van de vereiste aansluitingen op elektriciteit, water en desgevallend gas.

4.4.

Komt de klant zijn verplichtingen niet na, dan hebben wij na de overeengekomen datum het recht om de verplichtingen die op de klant rusten, in zijn plaats en voor zijn rekening uit te voeren. Wij zijn daartoe weliswaar niet verplicht. Dit doet overigens geen afbreuk aan onze overige wettelijke rechten en vorderingen.

5. Termijnen, vertraging

5.1.

Wij zijn er enkel toe gehouden onze prestatie te leveren voor zover de klant zijn verplichtingen tijdig en correct nakomt. Wij behouden ons de exceptie van niet-uitvoering voor.

5.2.

Neemt de klant de prestatie niet tijdig in ontvangst of verzuimt hij andere verplichtingen tot medewerking, dan hebben wij het recht om de daaruit voor ons voortvloeiende schade, inclusief eventuele meerkosten op hem te verhalen. Wij behouden ons verdere of andere vorderingen en rechten voor.

5.3.

Voor zover de voorwaarden van punt 5.2 zijn vervuld, gaat het risico van een toevallige vernieling of een toevallige waardevermindering van het voorwerp van de levering over op de klant wanneer die in gebreke blijft.

5.4.

De leveringstermijnen worden overeenkomstig aangepast als wij de prestatietermijnen niet konden naleven door onvoorzienbare buitengewone gebeurtenissen die wij ook met een aan de specifieke omstandigheden aangepaste zorgzaamheid niet konden afwenden, vb. oorlog, terreurdaden, binnenlandse opstand, natuurgeweld, ongevallen, stakingen en lock-outs, andere bedrijfsstoringen en vertragingen bij de toelevering van onderdelen. Dit geldt ook wanneer onze toeleveranciers resp. onze onderaannemers met dergelijke gebeurtenissen te maken krijgen.

5.5.

De door ons opgegeven termijnen vormen geen essentieel element van de overeenkomst. De klant verbindt zich ertoe ons na verzoek, binnen een gepaste termijn te melden of hij de overeenkomst wegens vertraging van de prestatie wenst te verbreken of de prestatie alsnog wenst te laten doorgaan.

5.6.

Zowel schadeclaims van de klant wegens vertraging bij het leveren van de prestatie, als claims voor compensatie wegens het niet-leveren van de prestatie zijn in alle gevallen van vertraging bij het leveren van de prestatie, ook na het verstrijken van een door ons gestelde leveringstermijn, beperkt tot de voor de overeenkomst typisch voorzienbare schade. Dit geldt niet bij aansprakelijkheid wegens opzet, grove nalatigheid of verlies van leven, aantasting van de lichamelijke integriteit of gezondheid.

Voormelde bepalingen houden geen omkering van de bewijslast in ten nadele van de klant.

6. Voltooiing, oplevering

6.1.

Na voltooiing van de installatie wordt een proces-verbaal van oplevering opgemaakt dat bevestigt dat de installatie is voltooid en werd opgeleverd. In het proces-verbaal worden eventueel resterend werk en vastgestelde gebreken vermeld. Het proces-verbaal van oplevering wordt schriftelijk of met een draagbaar eindtoestel (met name tablet-pc) elektronisch opgesteld en door de klant ondertekend.

6.2.

Loopt de oplevering buiten onze schuld om vertraging op, dan wordt de oplevering geacht te hebben plaatsgevonden na verloop van twee weken vanaf de kennisgeving van voltooiing van de installatie, voor zover de klant tot oplevering verplicht is.

6.3.

Bij oplevering gaat het risico voor de geïnstalleerde installatie over op de klant.

6.4.

Bij voltooiing van de werken ontvangt de klant een handleiding van de verwarmingsketel en van de overige componenten van het geïnstalleerde verwarmingssysteem.

7. Vergoeding, betalingsvoorwaarden

7.1.

De vergoeding vermeld in de orderbevestiging geldt voor de daarin bevestigde levering van diensten en goederen. De prijzen zijn inclusief de wettelijke btw.

7.2.

Indien wij met de klant overeenkwamen dat bestaande componenten van het oude verwarmingssysteem voor de installatie van het nieuwe systeem kunnen worden gebruikt, maar we ter plaatse vaststelden dat die componenten ontbreken of niet naar behoren functioneren, behouden wij ons het recht voor om de kosten voor de levering en installatie van de vereiste nieuwe componenten bijkomend aan te rekenen.

7.3.

De vergoeding is betaalbaar door de klant binnen 14 dagen vanaf factuurdatum . Enkel wanneer wij daar uitdrukkelijk mee instemden, zijn betalingen in schijven mogelijk. De betaling dient via bankoverschrijving te gebeuren. Wij aanvaarden geen betaling in contanten.

7.4.

Zodra de betalingstermijn is verstreken, loopt de klant betalingsachterstand op. Bij betalingsachterstand passen wij de wettelijke voorschriften toe. De vergoeding wegens betalingsachterstand wordt vermeerderd met de wettelijk bepaalde verwijlinterest. Dit doet geen afbreuk aan ons recht om verdere schadevergoeding voor de vertraging te vorderen.

7.5.

De klant kan enkel onbetwiste, rechtsgeldig vastgestelde of door ons erkende tegenvorderingen in rekening brengen. Verder kan de klant zijn retentierechten slechts doen gelden als zijn tegenvordering op dezelfde overeenkomst is gebaseerd.

7.6.

Indien wij na het sluiten van de overeenkomst kennis krijgen van een aanzienlijke achteruitgang in de solvabiliteit van de klant waardoor onze betalingsvordering risico loopt, hebben wij tot bij de betaling van het volledige bedrag het recht om van de klant binnen een gepaste termijn een overeenkomstige zekerheid of vooruitbetaling te verlangen. Komt deze klant niet of niet tijdig aan dit gegrond verzoek tegemoet, dan hebben wij het recht om ons uit deze overeenkomst terug te trekken.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1.

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de overeengekomen vergoeding volledig werd betaald.

8.2.

De klant dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van verpanding, beslag of andere beschikkingen of interventies van derden. Wanneer een gegrond belang aannemelijk wordt gemaakt, dient de klant ons onverwijld de informatie te verstrekken die vereist is om onze rechten ten opzichte van de klant ten gelde te kunnen maken, en de vereiste documenten over te maken.

8.3.

Komt de klant, met name bij betalingsachterstand, zijn verplichtingen niet na, dan hebben wij het recht om bij het verstrijken van de redelijk bepaalde termijn niet alleen de goederen terug te nemen, maar eveneens om ons uit de overeenkomst terug te trekken; de wettelijke bepalingen betreffende de absoluut noodzakelijke termijnbepaling blijven onaangetast. De klant is tot teruggave verplicht. Wanneer wij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terugnemen, het eigendomsvoorbehoud daarop doen gelden of de geleverde goederen verpanden, betekent dit, tenzij uitdrukkelijk vermeld, niet dat wij ons uit de overeenkomst terugtrekken.

9. Overeengekomen kwaliteit; wettelijke garantie; fabrieksgarantie

9.1.

Tenzij hierna anders overeengekomen zijn onze leveringen en prestaties onderworpen aan de juridische bepalingen inzake wettelijke garantie.

9.2.

De overeengekomen kwaliteit van de voorwerpen van onze leveringen en prestaties geldt als uitgangspunt voor onze wettelijke garantie. Als overeengekomen kwaliteit in deze zin gelden alle productbeschrijvingen die het voorwerp van de afzonderlijke overeenkomst vormen. Van onze zijde heeft niemand (ook niet onze agenten) het recht om andersluidende uitspraken over de kwaliteit te doen. De fabrieksgarantie bedoeld onder punt 9.6 blijft onaangetast. Werd er geen kwaliteit overeengekomen, dan wordt volgens de wettelijke bepalingen geoordeeld of er sprake is van gebreken. Daarnaast zullen de voorwerpen van onze leveringen en prestaties beantwoorden aan de overeenkomst, inhoudende dat deze de eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De klant mag verwachten dat het product de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

9.3.

In geval van gebreken mag de klant slechts die bedragen achterhouden die in verhouding staan tot de vastgestelde gebreken. Na verjaring van zijn claims voor gebreken mag de klant geen bedragen achterhouden. Indien ten onrechte bedragen werden achtergehouden, dan hebben wij het recht om van de klant compensatie te vragen voor de uitgaven die daaruit voor ons voortvloeiden.

9.4.

Er is geen sprake van gebrek bij een niet-fundamenteel verschil ten opzichte van de overeengekomen kwaliteit, bij een slechts beperkte aantasting van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade die na risico-overdracht ontstond doordat de klant of een derde onoordeelkundig wijzigingen of aanpassingen aanbracht, door onjuiste of nalatige manipulatie, overmatige belasting, verzuim van onderhoud of gebrekkig onderhoud, door het monteren van of aankoppelen van vervangstukken of toebehoren die weliswaar zijn toegelaten of die het gevolg zijn van bijzondere externe invloeden, maar die contractueel niet zijn voorzien (vb. vorst, kortsluiting, gewelddadige impact, ongeschikt warm water /afvalwater.

9.5.

Bovenop uw wettelijke rechten bij gebreken bieden wij op de toestellen van Bulex een fabrieksgarantie van 24 maanden. De garantievoorwaarden en -omvang worden exclusief geregeld volgens de respectievelijk geldende garantiebepalingen. Voor bijzonderheden hierover verwijzen we naar www.bulex.be/garantie

10. Schadevergoeding

10.1.

Onafhankelijk van de juridische basis voor aansprakelijkheid (contractbreuk, garanties, vrijwaringen, onrechtmatige daad of een andere reden), is onze aansprakelijkheid onder deze overeenkomst, zowel direct als indirect, uitgesloten behoudens indien anderszins bepaald in dit artikel 10.

10.2.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade. Onze aansprakelijkheid voor andere schade, en in elk geval onze totale aansprakelijkheid voor alle schadegevallen samen, is beperkt tot het bedrag dat u ons in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst betaalt.

10.3.

De aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen vervat in dit artikel zijn niet van toepassing voor schade voortvloeiende uit (a) opzet of zware fout, (b) productaansprakelijkheid, (c) dood of lichamelijk letsel, (d) verborgen gebreken die wij niet zouden hebben meegedeeld of (e) niet-naleving van onze essentiële verplichtingen.

10.4.

Alle juridische verweermiddelen (met inbegrip van aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen) worden hierbij onherroepelijk bedongen ten behoeve van onze werknemers, management, leveranciers, onderaannemers, agenten en diegenen waarvoor wij aansprakelijk zouden zijn.

11. Online-geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt via een platform in eigen beheer de mogelijkheid van online-geschillenbeslechting (OG) aan. Dat platform is toegankelijk op het volgende adres http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ons e-mailadres is: instalxpert@bulex.be

12. Slotbepalingen

12.1.

De klant mag zijn contractuele rechten en plichten slechts na onze voorafgaande schriftelijke toestemming overdragen aan derden.

12.2.

Deze overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. ; de toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

12.3.

De nietigheid of de nietigverklaring van afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst met de klant en van deze AV doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. Clausules die deels of volledig nietig zijn of worden verklaard, dienen te worden vervangen door een clausule die het beoogde economische resultaat van de nietig verklaarde clausule het dichtst benadert.

Aanvullende bepalingen inzake gegevensbescherming

1. Algemene informatie over en toepassingsgebied van deze aanvullende bepalingen inzake gegevensbescherming

1.1.

Deze bepalingen inzake gegevensbescherming gelden voor orders die via onze website www.bulex.be/instalxpert worden geplaatst en vullen onze privacyverklaring aan. Bijgevolg doen ze geen afbreuk aan de bepalingen van onze privacyverklaring. U kunt de actueel geldende versie daarvan op onze webpagina onder de rubriek gegevensbescherming opvragen.

1.2.

Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en conform onze privacyverklaring. Om de prestaties in het kader van uw bestelling via onze webpagina te kunnen leveren, vragen wij in het bestelproces bijkomende gegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam en adres. Hierdoor worden de aanvullende bepalingen inzake gegevensbescherming van kracht.

1.3.

Wij verzamelen, verwerken of gebruiken uw persoonsgegevens om uw order te kunnen verwerken en uit te voeren en desgevallend om uw rechten in geval van gebrekkige uitvoering of de toegezegde garanties aansluitend op uw order geldend te kunnen maken, of voor zover wij daartoe wettelijk zijn verplicht, bijvoorbeeld om bewaarplichten na te komen.

1.4.

Maakt u van de mogelijkheid gebruik om via een contactformulier met ons contact op te nemen, dan worden de door u verstrekte gegevens voor verdere verwerking van uw verzoek en voor eventuele verdere vragen bewaard.

2. Nieuwsbrieven, reclame en onderzoek naar de klanttevredenheid

U kunt op onze website aangeven dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken en gebruiken in het kader van onze klantentevredenheidsonderzoeken. Daartoe volstaat het om een bijbehorend vakje op onze website aan te kruisen. Uw persoonsgegevens worden voor die doeleinde gebruikt en enkel en alleen binnen de Bulex Services NV doorgegeven.

2.1.

Koopt u bij ons een product, dan ontvangt u van ons in de toekomst via e-mail informatie over gelijkaardige producten of diensten. Die mails worden onder voorbehoud van punt 2.1 alleen na afloop van een bestelling verzonden.

2.2.

U kunt de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven onder de punten 2.1 en 2.2 op ieder ogenblik met uitwerking voor de toekomst zonder formaliteiten herroepen; dit kan via de contactgegevens vermeld onder de privacyverklaring. Via die weg kunt u ook de tekst opvragen van uw verklaring van instemming. Bovendien bevatten de e-mails die voor de onder punt 2.1 en 2.2 genoemde doeleinden worden verstuurd, een link waarmee u kunt aangeven dat u die informatie niet langer wenst te ontvangen.

3. Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

3.1.

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de Bulex Services NV (zie punt 2.1) verspreid. Dit geldt echter niet voor dienstverleners met wie wij samenwerken om uw order volledig uit te voeren en die bijkomende gegevens nodig hebben om uw order te kunnen afhandelen. Daartoe rekenen wij (1) expediteurs en transportondernemingen (uw adres en desgevallend uw e-mailadres en telefoonnummer om een afspraak te kunnen maken), (2) partners van Bulex Services NV (uw adres en desgevallend uw e-mailadres en telefoonnummer om een afspraak te kunnen maken en uw order verder te kunnen uitvoeren). Wij bezorgen u de naam van de Instal XPERT partner van Bulex Services NV op basis van de door u opgegeven postcode. Wij gelasten hen dan met de opmetingen en vaststellingen ter plaatse en met de eventuele latere installatie van het verwarmingssysteem.

3.2.

De persoonsgegevens worden volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen uitsluitend in het kader van de voor het nagestreefde doel vereiste omvang overgemaakt.