Zoeken

Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Deelname aan Instal CLUB, het Bulex Partner-Programma

Succes vereist sterke partners. Instal CLUB, het Bulex Partnerprogramma, zet dit principe systematisch in de praktijk om. Met een aantrekkelijk prijzen- en voordeelprogramma beloont Saunier Duval België NV, met maatschappelijke zetel te 1620 Drogenbos, Golden Hopestraat 15 (hierna “Bulex”), u voor uw werk en engagement en tracht zij te bewerkstelligen dat u op velerlei manieren en op permanente basis voordeel kan halen uit dit sterk partnerschap.

Het inzamelen en inwisselen van Instal CLUB punten en de algemene werking van het Instal CLUB Programma zijn onderhevig aan bepaalde voorwaarden die wij hierna voor u als volgt hebben samengevat. Gelieve te noteren dat er andere of aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn op bijzondere aspecten en speciale voordelen van het Instal CLUB Programma (bijv. Algemene Voorwaarden van de Instal CLUB webshop). Andersluidende voorwaarden van de Partner worden niet aanvaard.

1. Deelname, inschrijving, Instal CLUB puntenrekening, startersdocumenten

1.1 Deelname staat enkel open voor installatiefirma’s, met geldig Belgisch BTW-nummer, vertegenwoordigd door hun gevolmachtigden (bijv. gedelegeerd bestuurders), waarvan de maatschappelijke zetel zich in België bevindt. Enkel volwassenen mogen optreden als gevolmachtigde.

1.2 De deelname neemt een aanvang vanaf het ogenblik dat de professionele installateur een aanvraag indient voor een toegang tot het professioneel gedeelte van de Bulex website. Indien de installateur aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, wordt er ook een Instal CLUB profiel aangemaakt. Deze wordt geactiveerd op het ogenblik dat de professionele installateur een toestel, deelnemend aan de actie, heeft geregistreerd op www.bulex.be/garantiekaarten, via de applicatie iScan of nadat het toestel door Bulex zelf werd geregistreerd voor die klant. Er mag slechts één Instal CLUB puntenrekening per klant worden geopend.

1.3 Er is geen wettelijke aanspraak op deelname aan het Instal CLUB Programma.

1.4. Van zodra de login voor het professioneel gedeelte van de Bulex website en het Instal CLUB profiel werden aangemaakt door Bulex, ontvangt de betrokken installateur een bevestigingsmail met een link om zijn wachtwoord aan te maken via de Bulex website en verdere informatie over het Instal CLUB partnerprogramma.

2. Vormen van Instal CLUB partnerschap

2.1 Het Instal CLUB Programma houdt twee vormen van partnerschap in : Instal CLUB en Instal CLUB Gold. Bij toelating tot het Instal CLUB Programma wordt de Instal CLUB Partner de Instal CLUB-status gegeven. Wanneer de Instal CLUB Partner 2.500 Instal CLUB punten verzamelt in één kalenderjaar ontvangt hij de Instal CLUB Gold-status. Het Instal CLUB Gold-lidmaatschap bevat bijkomende voordelen overeenkomstig de vigerende beschrijving van de diensten.

2.2 De Instal CLUB Gold-status heeft initieel betrekking op het overeenstemmende kalenderjaar. Indien de Instal CLUB Gold-Partner gedurende één lopend jaar minder dan 2.500 punten verzamelt, zal de Instal CLUB-status opnieuw ingaan. Deze evaluatie gebeurt steeds op het einde van het volgende kalenderjaar.

3. Verzamelen van Instal CLUB punten

3.1 Instal CLUB punten kunnen worden verzameld op verschillende wijzen:

Punten worden verzameld door Bulex toestellen te installeren en de barcode die zich op de geïnstalleerde toestellen bevindt te registreren. Dit kan op verschillende manieren :

  • Per post: de garantiekaarten van de geïnstalleerde toestellen opsturen per post naar Bulex NV, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos. Indien de barcode van het toestel niet voorgedrukt is op de garantiekaart, dient deze op de garantiekaart gekleefd te worden. Van zodra de garantiekaarten Bulex bereiken worden deze door een Bulex medewerker geregistreerd.
  • Via de Bulex website: U kan producten ook online registreren via onze website: www.bulex.be/professioneel/garantiekaarten, na de registratie worden de bijhorende spaarpunten automatisch toegevoegd aan uw Instal CLUB-profiel.
  • Registratie via de iScan-applicatie: hierbij worden de geïnstalleerde toestellen geregistreerd door de barcode van het toestel te scannen met de iScan applicatie op smartphone of tablet. Ook hier worden de bijhorende punten automatisch toegevoegd aan uw Instal CLUB-profiel. Meer informatie over de iScan en zijn werking kan u terugvinden op www.bulex.be/iScan

3.2. De Instal CLUB Partner kan Instal CLUB punten verzamelen voor de volgende Bulex-producten te registreren, indien deze werden geïnstalleerd door de Instal CLUB Partner vanaf 20 februari 2016: condenserende / niet-condenserende gaswandketels, condenserende vloerketels, voorraadboilers, waterverwarmers op gas, warmtepompen, zonneboilers en regelingen. Accessoires en reserveonderdelen zijn uitgesloten.

Opgelet: volgende toestellen kunnen niet online of met de iScan geregistreerd worden en dienen dus per post opgestuurd te worden: de elektrische boilers, reeks 4000, SDN, SDC & RBE/RBK, en de gasboilers: TN, Rapid & Turbogaz.

3.3. Voor iedere installatie van een Bulex toestel, waarvoor het nodige bewijs wordt voorzien door de garantiekaart samen met de barcode van het toestel in te zenden of te registreren via de website of de iScan, , ontvangt de Instal CLUB Partner punten op zijn Instal CLUB profiel. Een overzicht van de toegekende punten is terug te vinden op www.bulex.be/professioneel/Instal-CLUB/mijn-account/index.nl_be.html. Een actueel saldo van het aantal Instal CLUB punten dat werd ingezameld kan op ieder ogenblik worden geraadpleegd via de Instal CLUB website www.bulex.be/professioneel/Instal-CLUB/mijn-account/index.nl_be.html. Daarnaast ontvangt de Instal CLUB Partner maandelijks een rapport per post met daarin zijn huidig puntensaldo.

3.4 Bulex houdt zich het recht voor om de toekenning van Instal CLUB punten te beperken of integraal te weigeren, bijv. in geval van speciale promotiecampagnes.

3.5. Indien de overeenkomst, waarvoor Instal CLUB punten werden gecrediteerd, wordt herzien (annulering van de overeenkomst, betwisting, herroeping, uitwisseling, etc.), behoudt Bulex zich het recht voor om het overeenstemmend aantal punten dat werd toegekend te annuleren.

4. Verzamelde punten

4.1 De Instal CLUB punten worden geregistreerd onder de specifieke klantengegevens. De Instal CLUB Partner kan zijn huidige puntensaldo op eender welk ogenblik oproepen via de Instal CLUB website. Bovendien ontvangt de Instal CLUB Partner op geregelde tijdstippen per post een bericht over het totaal aantal Instal CLUB punten in de vorm van een rekeningafschrift.

4.2 Opmerkingen met betrekking tot de juistheid of volledigheid van het aantal toegekende punten of berichten over het puntensaldo dienen uiterlijk binnen de zes weken, te rekenen vanaf het laatste bericht omtrent het puntensaldo, te worden geformuleerd. Indien de opmerkingen niet tijdig worden overgemaakt wordt het totale puntenaantal geacht te zijn aanvaard.

4.3 Bulex is gerechtigd om het totale puntenaantal aan te passen indien de toekenning van punten te wijten is aan een fout, kunstgrepen of een technisch defect.

5. Inwisselen van Instal CLUB punten, uitbetaling in geld

5.1 De verzamelde Instal CLUB punten kunnen in de Instal CLUB webshop worden ingewisseld tegen goederen en waardebonnen . Details hieromtrent kunnen worden geraadpleegd op de Instal CLUB website. Instal CLUB punten kunnen enkel dan worden ingewisseld tegen de gewenste goederen of waardebonnen , wanneer de Instal CLUB Partner over een toereikend puntensaldo beschikt. Het is niet mogelijk om de puntenrekening te overschrijden.

5.2 Uitbetaling in geld in niet mogelijk.

6. Verlies van punten

6.1. Instal CLUB punten zijn gedurende 2 kalenderjaren geldig; zij verliezen hun waarde na afloop van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin de Instal CLUB punten werden ingezameld. Instal CLUB punten die niet worden ingewisseld binnen deze periode gaan onherroepelijk verloren.

7. Beëindiging, schending van de Algemene Voorwaarde voor Deelname, wijzigingen aan het Instal CLUB Programma

7.1 De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

7.2 De Instal CLUB Partner kan de contractuele relatie op ieder ogenblik en zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen middels schriftelijke mededeling aan Bulex. De opzegging moet worden gericht aan Bulex hetzij per post (Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos) of via partner@bulex.be.

7.3 Bulex is gerechtigd om de contractuele relatie op ieder ogenblik en mits inachtneming van een opzegperiode van twee weken, te beëindigen. Beëindiging zonder opzeg door Bulex en uitsluiting van deelname aan het Programma is mogelijk indien hiervoor een gegronde reden bestaat en heeft uitwerking naar de toekomst toe. Een gegronde reden is met name voorhanden in geval van ernstige schending door de Instal CLUB Partner van deze Algemene Voorwaarden voor Deelname (met inbegrip van wijzigingen of toevoegingen aan de Algemene Voorwaarden voor Deelname overeenkomstig artikel 10) of van bijkomstige voorwaarden. In dergelijk geval is Bulex tevens gerechtigd om de Instal CLUB puntenrekening van de Instal CLUB Partner te blokkeren. Het recht om de rekening te blokkeren is tevens voorhanden wanneer er objectieve aanwijzingen zijn dat er gegronde reden is, meer bepaald voor de periode die nodig is om de omstandigheden op gepaste wijze te onderzoeken. De Instal CLUB Partner komt geen enkele vordering toe als gevolg van een dergelijke blokkering. Nadat Bulex het lidmaatschap heeft beëindigd is een hernieuwde deelname aan het Instal CLUB Programma enkel mogelijk mits uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Bulex.

7.4 In geval van gewettigde beëindiging zonder opzeg door Bulex gaan de Instal CLUB punten teniet bij de ontvangst door de Instal CLUB Partner van de kennisgeving van beëindiging.

7.5 Bulex behoudt zich het recht voor om het Instal CLUB Programma als dusdanig op ieder ogenblik stop te zetten of te vervangen door een ander programma en de bijhorende deelnameovereenkomst te beëindigen. Artikel 7.3 en 7.4 zijn van toepassing in geval van dergelijke beëindiging.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Iedere vordering van de Partner, ongeacht de wettelijke grondslag ervan, met inbegrip van enige schending van verplichtingen die voortvloeien uit deze Koopovereenkomst of het gemeen recht, is uitgesloten.

8.2 Het voorgaande doet geen afbreuk aan onze aansprakelijkheid als gevolg van de toepassing van bepalingen van dwingend recht, bijv. de Wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten of ingeval van opzet, overlijden, lichamelijk letsel of aantasten van de gezondheid. In ieder geval is de aansprakelijkheid in toepassing van deze bepaling beperkt tot de vergoeding van de rechtstreekse schade en zal het bedrag van de vergoeding in geen enkel geval de waarde van het overeenkomstig de Koopovereenkomst geleverde product of dienst overstijgen, tenzij in geval van overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid.

9. Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

9.1 Verwerking van gegevens en verantwoordelijke voor de verwerking

Bulex verbindt er zich toe uw privacy te respecteren.

In het kader van het Instal CLUB Programma verwerken wij persoonsgegevens met betrekking tot uw identiteit (aanspreektitel, voornaam, familienaam, geboortedatum, functie), contactgegevens (met inbegrip van telefoonnummer, GSM nummer, e-mail, gebruikersnaam en paswoord), aangekochte producten, details van kooporders (artikel, hoeveelheid, prijs) en punten die werden toegekend in het kader van het programma. Deze gegevens worden beschermd onder de Wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Saunier Duval België NV, met maatschappelijke zetel te 1620 Drogenbos, Golden Hopestraat 15.

9.2 Doel van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op uw deelname aan en het beheer van het Instal CLUB Programma.

Indien u bij de registratie voor het professioneel gedeelte van de Bulex website hiermee instemt door het desbetreffende vakje (gebruiksvoorwaarden) op het formulier aan te vinken kunnen wij uw persoonsgegevens tevens gebruiken om u op de hoogte te houden van commerciële aanbiedingen, onze producten en diensten, hetzij bij gewone post dan wel per e-mail.

9.3 Uitwisseling van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onafhankelijke dienstverleners of andere groepsvennootschappen indien dit nodig is om de hierboven geschetste verwerkingsdoeleinden te kunnen halen. Wij nemen de gepaste maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens ook worden beschermd door deze vennootschappen. Deze vennootschappen kunnen zich tevens buiten België maar steeds binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

9.4 Verplicht antwoord of niet

De gegevens vermeld onder lid 1 van deze privacy policy zijn noodzakelijk voor uw deelname aan het Instal CLUB Programma. Het niet leveren van (sommige van) deze gegevens kan leiden tot de onmogelijkheid om aan het Instal CLUB Programma deel te nemen.

9.5 Veiligheid

Wij hebben de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9.6 Rechten

U heeft het recht ons te vragen u te informeren omtrent de gegevens waarover wij beschikken met betrekking tot uw persoon en/of te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, aangevuld, verwijderd of geblokkeerd. Gelieve dergelijk verzoek te richten aan: Bulex, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos of partner@bulex.be.

U heeft het recht om u op ieder ogenblik te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden en/of de ontvangst van specifieke of alle vormen van marketinginformatie. U dient hiertoe een verzoek te richten aan Bulex, hetzij per post (Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos), hetzij per e-mail (partner@bulex.be). Het gebruik van een postzegel is niet vereist voor het versturen van dergelijk verzoek aan voormeld postadres. In dergelijk geval zullen wij u niet of niet langer enige marketinginformatie toesturen.

10. Wijzigingen aan het Programma en de Algemene Voorwarden van Deelname

Bulex behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen of toevoegingen te maken met betrekking tot de Algemene Voorwaarden voor Deelname, de prijzen, bonusgraden, of andere kenmerken beschreven in de Programmadocumenten. Bulex zal trachten er redelijkerwijze voor te zorgen dat dergelijke veranderingen of toevoegingen de Instal CLUB Partner niet op onredelijke wijze benadelen. Tenzij anders aangegeven worden wijzigingen of toevoegingen aan deze Algemene Voorwaarden voor Deelname in tekstvorm meegedeeld en zijn deze toepasselijk vanaf de datum van mededeling. Indien een Instal CLUB Partner niet kan instemmen met deze wijzigingen of toevoegingen is hij gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig artikel 7.2 van de Algemene Voorwaarden voor Deelname.

11. Algemene bepalingen

11.1 Het Instal CLUB partnerschap alsook alle rechten en verplichtingen van de Instal CLUB Partner die voortvloeien uit deze contractuele relatie mogen enkel worden overgedragen aan derden nadat hiervoor de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Bulex werd bekomen.

11.2 De plaats van uitvoering van alle verplichtingen die voortkomen uit deze contractuele relatie is Brussel.

11.3 De bevoegde rechtbank is de rechtbank van onze maatschappelijke zetel of, naar keuze van Bulex, de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de Partner.

11.4 De contractuele relatie wordt beheerd door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten van Roerende Zaken (Weens Koopverdrag).

11.5 Indien op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan of deze ongeldig of nietig is, hetzij in zijn geheel of ten dele, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De gehele of gedeeltelijk ongeldige of nietige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die de ongeldige of nietige bepaling zoveel als mogelijk benadert wat betreft het commercieel resultaat ervan.