Zoeken

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden en dienstverleningsvoorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

2. Levering van goederen

 • De Klant aanvaardt dat de Verkoper uitsluitend levert in België
 • De vermelde leveringstermijnen zijn indicatief. Het niet-naleven van de vermelde leveringstermijnen kan in geen geval worden ingeroepen om schadevergoeding of de verbreking of ontbinding van de koopovereenkomst te bekomen.
 • Indien het transport wordt georganiseerd door de Verkoper is een half uur wachttijd aanvaardbaar om te lossen. Na deze periode heeft de Verkoper of zijn vervoerder het recht om de wachttijden in rekening te brengen à rato van 20 € per begonnen kwartier.
 • De Klant dient bij de levering de controle te doen of het aantal paletten/colli’s vermeld op de CMR of op het elektronisch apparaat van de transporteur overeenstemt met de levering en of er zichtbare schade is. Dit type van afwijkingen dient onmiddellijk op de CMR of elektronisch apparaat van de transporteur vermeld te worden en binnen 2 werkdagen aan orders@bulex.com gemeld te worden. Klachten met betrekking tot het ontbreken van paletten/colli’s en of zichtbare schade worden niet in behandeling genomen indien ze niet op de CMR of elektronisch apparaat van de transporteur vermeld werden en getekend door de Klant en de transporteur.
 • De Klant dient elke afwijking van het aantal stuks op een pallet/in een colli, schade die niet onmiddellijk waarneembaar was bij de levering, binnen de 3 werkdagen na de levering (CMR leverdatum) te melden aan orders@bulex.com. Na het verstrijken van deze termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen.
 • Tenzij anders is overeengekomen, worden de goederen DDP (Delivery Duty Paid) op de site van de Klant (Incoterms 2020) geleverd. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de Klant alle risico’s.
 • Alle gedeeltelijke leveringen brengen een gedeeltelijke facturatie met zich mee.
 • In geval van niet betaling van één van deze facturen, heeft de Verkoper het recht de opdracht te ontbinden of de rest van de opdracht, en deze als ontbonden te beschouwen zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder de ontbinding ervan gerechtelijk te moeten laten uitspreken en dit alles onder voorbehoud van schadevergoeding indien daartoe reden is.
 • De levering van goederen is onderhevig aan een voorafgaand akkoord van de financiële afdeling van de Verkoper. Leveringen worden getoetst aan de actuele kredietlimiet die specifiek per Klant wordt bepaald. Indien de kredietlimiet overschreden wordt, behoudt de Verkoper zich het recht voor om leveringen tijdelijk te staken tot het niveau van de onbetaalde leveringen terug binnen de grenzen van de vastgelegde kredietlimiet valt.

3. Retourzending van goederen

 • Retours dienen per mail aangevraagd te worden bij de dienst Sales Support (orders@bulex.com)
 • Retours worden enkel aanvaard mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Sales Support
 • Elke retour dient begeleid te zijn van een Retourformulier
 • Tenzij anders is overeengekomen staat de Klant in voor de kosten en risico’s van het transport van de retours naar de Verkoper te Drogenbos.
 • Tenzij anders is overeengekomen, zijn de volgende voorwaarden cumulatief van toepassing opdat een retour aanvaard wordt door Vaillant Group Belgium NV:
  1. de goederen moeten zich in originele en nieuwe staat bevinden en geschikt zijn om opnieuw verkocht te worden (d.w.z. verpakking onbeschadigd, onbeschreven, ongeopend (verzegeling niet verbroken), netjes);
  2. de te retourneren goederen moeten nog in meest recente prijslijst staan;
  3. de goederen werden maximaal 12 maanden vóór het moment van de retour geleverd aan de Klant.
 • Ontvangen retours die niet beantwoorden aan hogergenoemde voorwaarden, worden geweigerd en zullen hetzij vernietigd worden, hetzij naar de Klant teruggestuurd worden met een facturatie van een forfaitaire bijdrage in de logistieke kosten van 40 EUR per palet.
 • Tenzij de retourzending het resultaat is van een vergissing van de Verkoper of tenzij anders overeengekomen, worden retourzendingen standaard gecrediteerd aan 85 % van de gefactureerde waarde. Dit om de kosten van controle, herstockeren en administratie te dekken.

4. Betaling

 • De facturen dienen netto en zonder disconto, uiterlijk 30 dagen na einde maand van opmaak factuur te worden betaald door middel van overschrijving op de bankrekening vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen in een specifieke overeenkomst ondertekend door de Verkoper en de klant.
 • Indien betalingskorting is bedongen, dan dienen de facturen betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen vanaf de factuurdatum, om het recht op betalingskorting te behouden. Indien in dit geval de betaling niet binnen de gestelde termijn gebeurt vervalt het recht op betalingskorting en zullen deze verder verschuldigd blijven. De onterecht ingehouden betalingskorting blijft als verschuldigd bedrag op de klantenrekening geboekt en wordt meegeteld voor de afstemming met de kredietlimiet.
 • Bij niet betaling op de vervaldag behoudt de Verkoper zich het recht voor om alle andere bestellingen te schorsen of te annuleren.
 • Elke factuur die op de vervaldag niet betaald is, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerder met 10 % (met een minimum van 75 Euro) bij wijze van forfaitaire schadevergoeding. Bovendien zijn vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten ten belope van 1 % per maand verschuldigd.
 • Indien de Klant een betaling wenst uit te voeren via een derde partij, dient de Klant uiterlijk 14 dagen vooraf volgende inlichtingen te verstrekken: (i) de volledige naam, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer en rechtsvorm van de derde partij, evenals de namen van haar wettige vertegenwoordigers, (ii) de relatie tussen de Klant en de derde partij, en (iii) de wettelijke basis en redenen waarom de betaling door de derde partij zal worden uitgevoerd. Bij herhaalde betalingen door deze derde partij, binnen één jaar is geen aparte mededeling vereist, op voorwaarde dat de inhoud van de eerste mededeling ongewijzigd blijft. De Verkoper behoudt zich alleszins het recht voor om een individuele betaling door een derde partij, niet te aanvaarden.

5. Financiële waarborgen

De Verkoper behoudt zich het recht voor om, indien na het sluiten van de overeenkomst, maar voor de totale betaling van de prijs (factuur) blijkt dat het krediet van de Klant in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert en namelijk in volgende gevallen : het vragen van andere betalingstermijnen, protest, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de Klant op vraag van een schuldeiser, vertraging in betaling aan RSZ enz., deze garantie te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van goederen. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.

6. Klachten

Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht betreffende de facturatie geformuleerd te worden binnen de 8 werkdagen te rekenen vanaf van de factuurdatum. Deze klachten dienen verzonden te worden aan orders@bulex.com of per aangetekende zending. Bezwaren die later worden ingediend zullen niet in aanmerking worden genomen.

7. Prijzen/bijkomende kosten

 • Al onze prijzen voor de geleverde goederen worden vastgelegd in een offerte en/of jaarlijkse verkoopovereenkomst.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden alle transacties in euro uitgevoerd.
 • Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen exclusief btw, Recupel, Bebat, eventuele taksen en andere kosten en worden ze DDP locatie van de Klant in België (INCOTERMS 2020) vermeld.
 • De prijzen (inclusief verpakkingskosten) in offertes, catalogi en tarieven van de Verkoper kunnen op elke moment aan wijzigingen onderworpen worden.
 • Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de Klant.
 • Voor bestellingen met een netto bestelwaarde (excl. BTW, bijdragen en andere taksen) van minder dan 150 EUR wordt standaard een bijdrage in de logistieke kosten van 20 EUR (excl. BTW) aangerekend.

8. Eigendomsrecht

De verkochte goederen blijven de eigendom van De Verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de Verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de Klant alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van een der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

9. Schorsing of annulatie

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, of in geval van insolvabiliteit of faillissement van de Klant, kunnen alle openstaande bestellingen geschorst of geannuleerd worden, naar keuze van de Verkoper, zonder dat de Verkoper tot vergoeding van enige schade gehouden zou zijn. In dergelijk geval worden alle openstaande schulden van de Klant onmiddellijk opeisbaar.

10. Schadevergoeding

 • Onafhankelijk van de juridische basis voor aansprakelijkheid (contractbreuk, garanties, vrijwaringen, onrechtmatige daad of een andere reden), is de aansprakelijkheid van de Verkoper onder deze overeenkomst, zowel direct als indirect, uitgesloten behoudens indien anderszins bepaald in dit artikel 10.
 • De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade. De aansprakelijkheid van de Verkoper voor andere schade, en in elk geval de totale aansprakelijkheid voor alle schadegevallen samen, is beperkt tot het bedrag dat de Klant in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst betaalt.
 • De aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen vervat in dit artikel zijn niet van toepassing voor schade voortvloeiende uit (a) opzet of zware fout, (b) productaansprakelijkheid, (c) dood of lichamelijk letsel, (d) verborgen gebreken die de Verkoper niet zouden heeft meegedeeld of (e) niet-naleving van essentiële verplichtingen.
 • Alle juridische verweermiddelen (met inbegrip van aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen) worden hierbij onherroepelijk bedongen ten behoeve van de werknemers, management, leveranciers, onderaannemers, agenten van de Verkoper en diegenen waarvoor de Verkoper aansprakelijk zou zijn.

11. Conformiteit

Partijen verbinden zich onderling om te handelen in overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op hun activiteiten, waaronder in het bijzonder het mededingingsrecht en de preventie van corruptie en witwassen, evenals de regels die in het beroep worden gehanteerd. Ze verbinden zich er in het bijzonder toe om de principes van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties na te leven, voornamelijk betreffende de bescherming van de mensenrechten, het recht op collectieve onderhandelingen, de afschaffing van dwangarbeid en kinderarbeid, de uitbanning van discriminatie bij het aannemen en aanwerven van personeel en verantwoordelijkheid voor het milieu.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil aangaande de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van De Verkoper.

13. Persoonsgegevensbescherming

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een privacyverklaring. De Klant dient het Privacy-beleid aandachtig te lezen.