Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Voorwaarden en modaliteiten met het oog op de promotie van de MiGo Link internetmodule en MiGo Select thermostaat voor 39,99 euro

BULEX, met hoofdzetel te Golden Hopestraat 15 – 1620 Drogenbos, organiseert een promotie van de MiGo Link internetmodule en slimme thermostaat MiGo Select voor 39,99 euro (hierna “Promotie”) volgens de hieronder vermelde voorwaarden.

 

Deze promotie is van toepassing op een nieuw onderhoudscontract dat BULEX met een begunstigde ondertekent in de periode van 01.04.2023 tot en met 31.12.2024 uitgevoerd in België, van het type comfort (12 maanden en 24 maanden) omnium (12 maanden en 24 maanden) op condensatieketels en warmtepompen van het merk Bulex. Deze Promotie is ook van toepassing op een bestaand onderhoudscontract met Bulex dat wordt omgezet tot een geconnecteerd onderhoudscontract na aanvaarding van de nieuwe voorwaarden door de begunstigde in de periode van 01.04.2023 tot en met 31.12.2024 uitgevoerd in België, van het type comfort (12 maanden en 24 maanden) omnium (12 maanden en 24 maanden) op condensatieketels en warmtepompen van het merk Bulex. De Promotie bestaat uit een gratis MiGo Link internetmodule en, indien nodig, een slimme thermostaat MiGo Select voor een voordelige prijs van 39,99 euro, inclusief btw (6% of 21% afhankelijk van de ouderdom van de woning). De Promotie wordt berekend op de factuur van de service interventie die nodig is om deze producten te installeren. Bij annulering van het onderhoudscontract vóór de betaling van de eerste factuur, zal het recht op deze Promotie vervallen. Deze Promotie is dus enkel geldig in combinatie met een geconnecteerd Comfort of Omnium onderhoudscontract.

 

Deze promotie is enkel geldig voor betaalde contracten waarvan de werkingsperiode (geheel of gedeeltelijk) de jaren 2023 of 2024 omvat.

 

Deze promotie is beperkt tot de eerste 1.500 getekende onderhoudscontracten en enkel in België.

 

De MiGo Select thermostaat is enkel geschikt voor 1 verwarmingscircuit en enkel voor condensatieketels. Bij meerdere verwarmingscircuits of bij warmtepompen zal de klant zelf een andere geschikte thermostaat moeten voorzien op eigen kosten. De MiGo Link internet module en MiGo Select thermostaat worden pas geleverd en ter plaatse geïnstalleerd door onze diensten tijdens de eerstvolgende interventie binnen de contractperiode. Indien de klant wenst dat de installatie vroeger wordt uitgevoerd, zal hij de interventie kosten (interventie uurloon en verplaatsingskosten) voor deze installatie voor zijn eigen rekening nemen.

 

Aanvragen van deze promotie gebeuren uitsluitend via de website voor de registratie van het onderhoudscontract of via het e-mailadres newcontract@bulex.be of via een technieker van Bulex Services.

 

Promoties die worden aangevraagd als de einddatum is verstreken, worden niet in aanmerking genomen. Aanvragen tot de promotie die via de post gebeuren, die niet gebeuren in overeenstemming met de voorwaarden, onvolledig zijn of onjuiste informatie bevatten, worden als nietig en ongeldig beschouwd. Deze promotie is niet cumuleerbaar met andere acties op dezelfde producten/contracten.

 

Deelname aan deze promotie staat open voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en die niet bedrijfs- of beroepsmatig handelen.

 

De kosten die verbonden zijn voor het gebruik van een geconnecteerd onderhoudscontract (internetverbinding e.d.), zijn volledig ten laste van de deelnemer en kunnen in geen geval op BULEX worden verhaald.

 

BULEX kan een persoon op elk moment en voor een bepaalde periode uitsluiten van de promotie in geval van bedrog, misbruik, kwade trouw of overtreding van de deelnamevoorwaarden.

 

BULEX wijst elke aansprakelijkheid af in geval van wijziging, vertraging, onderbreking of annulering van de promotie ten gevolge van overmacht.

 

BULEX behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze promotie of aan het verloop ervan indien omstandigheden buiten zijn wil hem daartoe dwingen. Door aan deze promotie deel te nemen, aanvaarden de deelnemers dit reglement zonder voorbehoud. Eventuele interpretatieproblemen zullen door BULEX worden beoordeeld.

 

BULEX neemt alle nodige maatregelen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (zijnde Verordening 679/2016 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “GDPR”) en alle nationale of Europese wetgeving ter uitvoering of aanvulling van deze regelgeving).