Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Specifieke voorwaarden van toepassing op de geconnecteerde diensten van de onderhouds- en/of herstellingscontracten Standaard, Comfort en Omnium

Versie van 01/05/2024

Deze voorwaarden worden toegevoegd aan de algemene voorwaarden van het onderhouds- en/of herstellingscontract.

1) Definities

a. BULEX : Vaillant Group Belgium NV met maatschappelijke zetel te 1620 Drogenbos, Golden Hopestraat 15, RPM (Brussel), BTW 0401.874.760, waarvan de maatschappelijke zetel of de naam van tijd tot tijd kan worden gewijzigd zonder dat de voorwaarden van deze overeenkomst worden aangetast.

b. Klant: de natuurlijke persoon met wie dit onderhouds- en/of herstellingscontract door BULEX wordt gesloten.

c. Gebruiker: de persoonlijke gebruiker van het apparaat, niet zijnde de klant, die vrije en onbeperkte toegang heeft tot de ruimte waar het apparaat zich bevindt (bijvoorbeeld de huurder).

d. Onderhoudscontract: contract ondertekend tussen BULEX en de begunstigde voor een bepaalde duur met het oog op het uitvoeren van (twee)jaarlijks onderhoud en het eventueel dekken van de (gedeeltelijke of volledige) herstellingskosten van een welbepaald verwarmingstoestel. De duur van het contract en de omvang van de dekking van de reparatie- en onderhoudskosten worden bepaald in de algemene voorwaarden van het contract.

e. Geconnecteerde diensten: Alle diensten die worden aangeboden op voorwaarde dat een gateway en een thermostaat worden geïnstalleerd en aangesloten, zie artikel 11 van het onderhoudscontract.

Deze diensten omvatten:

 • I) Antwoord binnen één werkdag na kennisgeving van een foutcode:
  • 1) Werkdag: alle dagen van het jaar met uitzondering van officiële feestdagen en zaterdagen en zondagen.
  • 2) Antwoord: oproep aan de gebruiker om de foutcode telefonisch of per e-mail te melden, waarbij het telefoonnummer en het e-mailadres vooraf door de gebruiker worden meegedeeld. Indien technisch mogelijk, en binnen de grenzen van wat wettelijk aanvaardbaar is, wordt het probleem telefonisch opgelost. Indien de gebruiker niet telefonisch reageert, wordt aan de gebruiker een e-mail gestuurd met een omschrijving van de foutcode.
  • 3) Foutcode: zichtbare foutmelding op het apparaat die wijst op een technisch probleem met het apparaat of de installatie.
 • II) Online diagnose van het probleem: na melding van een foutcode, analyse van de verschillende werkingsvariabelen van het toestel om de mogelijke oorzaak van het probleem te bepalen en de technieker de verschillende onderdelen ter beschikking te stellen die nodig zijn om het probleem ter plaatse op te lossen. BULEX voert de diagnose online uit binnen de technologische grenzen waarover zij beschikt. Deze diagnose is aanvullende informatie en verplicht BULEX niet om het probleem tijdens de eerste interventie op te lossen. BULEX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de online diagnose.
 • III) Hulp bij het zelf verhelpen van bepaalde storingen: Wanneer BULEX van mening is dat de foutcode van het toestel kan worden opgelost door een eenvoudige handeling, zonder dat speciale technische kennis vereist is en zonder gevaar voor de gebruiker, zal zij contact opnemen met de gebruiker om te proberen het probleem op te lossen. In geval van een foutcode die een grondige technische kennis vereist, een mogelijk gevaar bij de bediening of elke andere oorzaak waarvoor de tussenkomst van de gebruiker wordt afgeraden, zal deze dienst niet worden verleend. BULEX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor andere manipulaties door de gebruiker dan die welke door de medewerker van BULEX zijn opgegeven.
 • IV) Preventie van storingen voordat ze zich voordoen: BULEX kan, indien aan alle technische voorwaarden is voldaan, de gebruiker waarschuwen voor een mogelijk storingsrisico na analyse van de waterdruk van het toestel. Indien de analyse wijst op een voortdurende daling van de waterdruk die uiteindelijk tot een storing of een foutcode zou kunnen leiden, stelt BULEX de gebruiker telefonisch op de hoogte van het mogelijke risico op een foutcode.
 • V) Digitaal maandelijks rapport over het energieverbruik: BULEX verbindt zich ertoe maandelijks een rapport op te stellen over het energieverbruik van het verwarmingstoestel dat onder het onderhoudscontract valt. In geval van een technisch probleem (foutcode, probleem met de internetverbinding, enz.) waardoor een nauwkeurige rapportage van het verbruik in de betreffende maand niet mogelijk is, wordt er in die maand geen rapport verstuurd. De in dit rapport verstrekte informatie kan verschillen afhankelijk van de verwarmingsinstallatie en van de informatie die technisch gezien door de bij de klant geïnstalleerde thermostaat en gateway kan worden verstrekt.

Alleen beschikbaar voor toestellen met EMF-functie (zie hoofdstuk compatibiliteit).

 

2) Diensten die van toepassing zijn op het Standaard-contract

Alle geconnecteerde diensten zijn momenteel zonder extra kosten beschikbaar voor klanten met:

 • I) Een Standaard-contract van 12 of 24 maanden waarvan de looptijd nog loopt.
 • II) Een compatibele installatie, inclusief de thermostaat en de Gateway en geregistreerd in de Migo Link-applicatie (zie sectie compatibiliteit).
 • III) Voor contracten die vóór 1 mei 2024 zijn ondertekend: uitdrukkelijke aanvaarding van de aanvullende voorwaarden voor geconnecteerde diensten (online of schriftelijk).

In het geval dat een interventie ter plaatse nodig is om het probleem op te lossen en de klant dit wenst, is deze interventie niet inbegrepen in dit contract en zal het standaardtarief voor een enkele interventie van toepassing zijn op het moment van de interventie.

 

3) Diensten die van toepassing zijn op het Comfort-contract

Alle volledige geconnecteerde diensten is momenteel zonder extra kosten beschikbaar voor klanten met:

 • I) Heeft een Comfort-contract van 12 of 24 maanden waarvan de looptijd nog loopt.
 • II) Een compatibele installatie, inclusief de thermostaat en de Gateway en geregistreerd in de Migo Link-applicatie (zie sectie compatibiliteit).
 • III) Voor contracten die vóór 1 april 2023 zijn ondertekend: uitdrukkelijk akkoord gaan met de aanvullende voorwaarden voor geconnecteerde diensten (online of schriftelijk).

 

4) Diensten die van toepassing op het Omnium-contract

Het volledige aanbod van geconnecteerde diensten is momenteel zonder extra kosten beschikbaar voor klanten die:

 • I) Een Omnium-contract van 12 of 24 maanden hebben afgesloten met een nog lopende periode.
 • II) Een compatibele installatie, inclusief de thermostaat en de Gateway en geregistreerd in de Migo Link-applicatie (zie sectie compatibiliteit).
 • III) Voor contracten ondertekend vóór 1 april 2023: Expliciet de aanvullende voorwaarden voor geconnecteerde diensten aanvaard (online of schriftelijk).

 

5) Toevoegingen, wijzigingen of intrekkingen van in het contract opgenomen geconnecteerde diensten

Elke toevoeging/wijziging/schrapping van geconnecteerde diensten in het contract van de klant wordt een maand voordat de wijziging/toevoeging/schrapping wordt doorgevoerd per e-mail meegedeeld. De klant heeft te allen tijde het recht zijn toestemming voor deze wijziging in te trekken (zie artikel 5).

 

6) Toestemming en beëindiging van geconneerde diensten

a. De klant kan BULEX te allen tijde verzoeken het onderdeel geconnecteerde diensten van zijn onderhoudscontract te beëindigen, zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van de overige algemene voorwaarden van het contract.

b. Om het onderdeel geconnecteerde diensten te beëindigen, kan de klant een e-mail sturen naar newcontract@bulex.be met als titel "beëindiging geconnecteerde diensten" en met vermelding van naam, voornaam en contractnummer van de klant. De klant kan het onderdeel van de geconnecteerde diensten ook schriftelijk opzeggen met dezelfde informatie naar het adres vermeld in de algemene voorwaarden.

 

--------------------

 

Voorwaarden omtrent de compatibiliteit van Bulex toestellen om te kunnen genieten van de geconnecteerde diensten in de Standaard, Comfort en Omnium onderhoudscontracten

BULEX, met hoofdzetel te Golden Hopestraat 15 – 1620 Drogenbos, biedt geconnecteerde diensten aan in geconnecteerde onderhoudscontracten. Deze geconnecteerde diensten houden in de onlinemonitoring van je ketel (reactie nog op de dag zelf bij een foutmelding, diagnose van de storing op afstand), de tijdwinst (bijstand om bepaalde storingen zelf te herstellen, preventie van storingen nog voor ze zich voordoen, beter voorbereide interventies zodat de technieker het probleem kan verhelpen bij het 1ste bezoek) en het ontvangen van een digitaal maandelijks rapport.

De geconnecteerde diensten zijn enkel van toepassing op onderhoudscontracten ondertekend door BULEX met een begunstigde vanaf 01.04.2023 uitgevoerd in België, van het type Standaard (12 maanden en 24 maanden), Comfort (12 maanden en 24 maanden) Omnium (12 maanden en 24 maanden) op condensatieketels en warmtepompen van het merk BULEX of op een bestaand onderhoudscontract met BULEX dat wordt omgezet in een verbonden onderhoudscontract na aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden door de begunstigde in de periode van 01.04.2023 tot 31.12.2024.

En deze geconnecteerde diensten zullen alleen beschikbaar voor compatibele toestellen die met het internet verbonden zijn.

De klant moet dus beschikken over een toestel dat verbonden is met het internet via een communicatiemodule van BULEX. Enkel zo kan het toestel connecteren met de technische diensten van BULEX en kan vanop afstand de werking van het toestel worden gemonitord.

De toestellen die compatibel zijn voor deze geconnecteerde diensten in 2024 zijn:

 • eBUS-toestellen (ketels en warmtepompen) vanaf 2007 die verbonden zijn met de communicatiemodule MiGo Link en de klant heeft zich geregistreerd voor de applicatie MiGo Link.
 • eBUS-ketels vanaf 2007 die verbonden zijn met de communicatiemodule MiGo en de klant heeft zich geregistreerd voor de applicatie MiGo.
 • eBUS-ketels vanaf 2007 die verbonden zijn met de communicatiemodule MiLink en thermostaat MiSet. De klant zal moeten migreren van de MiControl applicatie naar de MiGo Link applicatie, wanneer zijn systeem compatibel is. Het migratieproces loopt van nu tot midden 2024 en de eindklant wordt automatisch uitgenodigd via de applicatie om te migreren.
 • eBUS-toestellen (ketels en warmtepompen) vanaf 2007 die verbonden zijn met de communicatiemodule MiLink en thermostaat MiPro Sense. De klant zal moeten migreren van de MiControl applicatie naar de MiGo Link applicatie, wanneer zijn systeem compatibel is. Het migratieproces loopt van nu tot midden 2024 en de eindklant wordt automatisch uitgenodigd via de applicatie om te migreren.
  • Deze MiGo Link communicatiemodule is compatibel en te combineren voor deze geconnecteerde diensten met thermostaten MiGo Select, MiSet of MiPro Sense.
  • En de MiLink communicatiemodule is compatibel en te combineren voor deze geconnecteerde diensten met thermostaten MiSet of MiPro Sense.

Voor deze compatibele toestellen met EMF functie (FlameFit ketels en GeniaAir warmtepompen vanaf eind 2023) en die online zijn zullen we volgende data kunnen geven in ons digitaal maandelijks rapport; centrale verwarming gasverbruik huidig jaar, huishoudelijk warm water gasverbruik van het huidig jaar, maandelijks gemiddelde van de buitentemperatuur van het voorgaande en het lopende jaar, gecumuleerde zonuren van het voorgaande en het lopende jaar. Er wordt ook aangegeven of volgende data gezond zijn; waterdruk, ventilator, controlekenmerken, expansievat, pomp, gastoevoer.

De compatibele toestellen die online zijn maar geen EMF functie hebben, zullen een beperktere digitaal maandelijks rapport ontvangen. Ze zullen namelijk geen data ontvangen over hun centrale verwarming gasverbruik en huishoudelijk warm water gasverbruik van het huidig jaar.

De kosten die verbonden zijn voor het gebruik van een geconnecteerd onderhoudscontract (internetverbinding e.d.), zijn volledig ten laste van de deelnemer en kunnen in geen geval op BULEX worden verhaald.

BULEX wijst elke aansprakelijkheid af in geval van wijziging, vertraging, onderbreking of annulering van de geconnecteerd diensten ten gevolge van overmacht.

BULEX behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze geconnecteerde diensten of aan het verloop ervan indien omstandigheden buiten zijn wil hem daartoe dwingen.

BULEX neemt alle nodige maatregelen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (zijnde Verordening 679/2016 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "GDPR") en alle nationale of Europese wetgeving ter uitvoering of aanvulling van deze regelgeving).